Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. PowerbyLinda: de gebruiker van deze algemene voorwaarden;
 2. Klant: de persoon aan wie door PowerbyLinda advies wordt verleend;
 3. Praktijkadres: de locatie waarop de praktijk van PowerbyLinda wordt uitgeoefend;
 4. Arts: huisarts of specialist door wie de klant naar PowerbyLinda is verwezen.

 

Artikel 2: Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere dienst of product die wordt afgenomen. PowerbyLinda begeleidt de klant op het vooraf opgegeven praktijkadres, tenzij onderling anders is overeengekomen. Deze voorwaarden blijven van kracht indien PowerbyLinda van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert.

 

Artikel 3: Overeenkomst

 1. PowerbyLinda kan de klant zowel op persoonlijke basis als op basis van verwijzing door een arts adviseren en begeleiden. In het laatste geval houdt PowerbyLinda de verwijzende arts op de hoogte van de begeleiding. Gegevens van de klant worden zonder toestemming van de klant zelf en van de arts niet aan derden verstrekt;
 2. PowerbyLinda zal de overeenkomst naar beste inzicht, kennis en kunde uitvoeren en neemt met het sluiten van de overeenkomst een inspanningsverplichting op zich. Hoewel PowerbyLinda erg tevreden klanten heeft, kan PowerbyLinda niet garanderen dat de klant het gewenste resultaat behaald. De klant is zelf verantwoordelijk voor het volgen van het advies;
 3. De klant levert alle gegevens die noodzakelijk zijn voor een goede uitvoering van de overeenkomst door PowerbyLinda, op tijd aan. Onder gegevens wordt onder andere verstaan het ingevulde en ondertekende intakeformulier dat de klant per e-mail ontvangt van PowerbyLinda. Dit formulier dient uiterlijk 5 werkdagen voor het 1e consult in het bezit te zijn van PowerbyLinda. Als de benodigde gegevens niet op tijd, niet volledig of niet op de juiste manier door PowerbyLinda zijn ontvangen, heeft PowerbyLinda het recht de uitvoering van de overeenkomst uit te stellen. Extra kosten die hierbij gemaakt worden, zijn voor rekening van de klant;
 4. In het geval de klant tijdens de looptijd van een (online) coachingstraject besluit het traject niet te willen afmaken, is dit de keus van de consument en heet hij geen recht op terugbetaling van reeds betaalde consulten. Bij annulering is PowerbyLinda gerechtigd ook de gereserveerde tijd voor ingeplande consulten, die onderdeel zijn van het coachingstraject, in rekening te brengen als ook de door PowerbyLinda verrichte werkzaamheden. Onder verrichte werkzaamheden vallen ook de voorbereidende werkzaamheden die niet direct zichtbaar zijn voor de klant.

 

Artikel 4: Consulten

 1. Consulten kunnen zowel in fysieke vorm als via beeldbellen plaatsvinden;
 2. De klant is zelf verantwoordelijk voor het inplannen van een consult met PowerbyLinda. In onderling overleg wordt een consult ingepland;
 3. Bij verhindering of afmelding van een afspraak dient de klant zich minimaal 24 uur voor de afgesproken datum en tijd telefonisch of via e-mail af te melden (het versturen van een tekstbericht volstaat hierbij ook). Indien een afspraak niet tijdig geannuleerd is, is PowerbyLinda gerechtigd de afspraak en het advies in rekening te brengen.

 

Artikel 5: Tariefstelling en betaling

 1. Voor de behandeling aanvangt, deelt PowerbyLinda de klant mondeling of schriftelijk mede welke tarieven gelden. De tarieven zijn inclusief BTW;
 2. PowerbyLinda is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren. Na het afsluiten van een overeenkomst voor een coachtraject zal geen prijswijziging plaatsvinden, indien de klant het gehele traject al betaald heeft;
 3. Betaling dient door overschrijving plaats te vinden. Bij afname van een pakket ontvangt de klant na het eerste gesprek een factuur voor het complete pakket. Losse gesprekken worden na afloop van elk consult gefactureerd;
 4. De klant dient de factuur binnen veertien dagen na datering betaald te hebben;
 5. Bij overschrijding van elke dertig dagen is PowerbyLinda gerechtigd het factuurbedrag met € 5,00 administratiekosten te verhogen;
 6. Indien de nota zestig dagen na datering niet is voldaan, is PowerbyLinda gerechtigd met terugwerkende kracht vanaf de eerste dag wettelijke rente over het verschuldigde bedrag in rekening te brengen, alsook alle kosten verband houdend met de inning van de desbetreffende vordering, waaronder uitdrukkelijk mede worden verstaan kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten;
 7. PowerbyLinda is gerechtigd een consult te weigeren indien de klant de betaling niet heeft voldaan.

 

Artikel 6: Aansprakelijkheid

 1. Het advies en/of begeleiding van PowerbyLinda is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. PowerbyLinda sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade, letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdend met de opvolging door de klant van PowerbyLinda verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van PowerbyLinda;
 2. Iedere aansprakelijkheid van PowerbyLinda is beperkt tot maximaal tweemaal het tarief van één consult;
 3. PowerbyLinda is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat PowerbyLinda is uitgegaan van de door de klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens;
 4. Alle aansprakelijkheden uit hoofde van deze algemene voorwaarden verjaren, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijn, door verloop van één jaar na beëindiging van de overeenkomst.

 

Artikel 7: Vrijwaring

De klant vrijwaart PowerbyLinda voor alle aanspraken van derden, inclusief de redelijke kosten van juridische bijstand, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden, behalve schade veroorzaakt door opzet of grove schuld aan de zijde van PowerbyLinda.

 

Artikel 8: Intellectueel eigendom

 1. Alle auteursrechten en overige rechten van intellectuele eigendom zoals teksten, afbeeldingen en video’s, welke voortkomen uit de uitvoering van de overeenkomst of welke via de website www.powerbylinda.nl en/of social media kanalen worden getoond, berusten uitsluitend bij PowerbyLinda en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PowerbyLinda worden vermenigvuldigd, openbaar worden gemaakt of op een andere manier worden verspreid of getoond aan derden;
 2. Het is de klant niet toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PowerbyLinda, door haar geproduceerde werken zoals: werkwijzen, formulieren, werkboeken, recepten en adviezen te exploiteren of aan derden te verstrekken;
 3. In geval de klant zich niet houdt aan het bepaalde onder 1. en 2. is PowerbyLinda gerechtigd de schade te verhalen op de klant;
 4. PowerbyLinda mag de kennis en auteursrechtelijke werken die voortkomen uit de uitvoering van de overeenkomst, gebruiken voor andere doeleinden, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie met derden worden gedeeld.

 

Artikel 9: Geheimhouding

Zowel klant als PowerbyLinda zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Vertrouwelijke informatie is in ieder geval de informatie waarvan is medegedeeld dat deze vertrouwelijk is of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Deze geheimhouding is niet van toepassing voor zover wettelijke- of beroepsregelingen of verzekeringsvoorwaarden aan PowerbyLinda een informatieplicht opleggen.

 

Artikel 10: Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op alle door PowerbyLinda gesloten en te sluiten overeenkomsten en deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing;
 2. Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van PowerbyLinda is bevoegd kennis te nemen van geschillen.

 

Augustus 2022